Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky č. 442/2006

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


1. Název povinného subjektu

Obec Sluhy
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Sluhy
Sluhy 7
250 63 Mratín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Sluhy
Sluhy 7
250 63 Mratín

4.3 Úřední hodiny

Starosta a místostarosta
pondělí
středa
16:00 – 18:00
pondělí 07:30 – 12:00
12:30 – 18:00
úterý 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
středa 07:30 – 12:00
12:30 – 18:00
čtvrtek 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
pátek 07:30 – 12:00

4.4 Telefonní čísla

774 181 555

4.5 Čísla faxu

————

4.6 Adresa internetové stránky

www.sluhy.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronickou podatelnu můžete využít následujícími způsoby:

Zasláním e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem* na adresu elektronické podatelny obce Sluhy:
[javascript protected email]

Zasláním do datové schránky obce Sluhy:
ID datové schránky: s4war4d

* elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí kvalifikovaného cerfitikátu (elektronického podpisu) vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

 


5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka:

číslo účtu: 9921-201
kód banky: 0100


6. IČO:

00240753


7. DIČ:

žádné – nejsme plátci DPH9. Žádosti o informace

písemně

Obecní úřad Sluhy
Sluhy 7
250 63 Mratín

emailem: 

[javascript protected email]


10. Příjem žádostí a dalších podání

osobně nebo písemně:

Obecní úřad Sluhy
Sluhy 7
250 63 Mratín

e-podatelna*

[javascript protected email]

* elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí kvalifikovaného cerfitikátu (elektronického podpisu) vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2 Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

– žádná usnesení nejsou


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Obecní úřad nemá stanoveny vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

Žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb. nebyly obecním úřadem uzavřeny.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpávy za rok 2018 a 2019 naleznete na konci příspěvku

Výroční zpráva 2014

Bude doplněno po předání dokumentů od minulého starosty p. Kadlece.

Výroční zpráva 2013

Bude doplněno po předání dokumentů od minulého starosty p. Kadlece.

Cookies