Zastupitelstvo, výbory

Zastupitelstvo Obce Sluhy

Ve volebním období 2022 – 2026 má zastupitelstvo obce Sluhy 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce

Ing. Tomáš Satrapa, MBA

Místostarostka obce

Eva Kacelová

Členové zastupitelstva

Ing. Petra Holeňová
Lenka Hluchá
Kristina Vyhlasová
Ing. Jiří Halík
Pavel Kuchař


Zastupitelstvo obce Sluhy zřídilo tyto výbory:

Finanční výbor

Předseda: Ing. Petra Holeňová
Členové: Lenka Hluchá, Pavel Kuchař

Kontrolní výbor

Předsedkyně: Kristina Vyhlasová
Členové: Radek Moltaš, Petr Moudrý


Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.

Cookies