Důvod a způsob založení Obecního úřadu ve Sluhách

Důvod a způsob založení povinného subjektu, tj. Obecního úřadu ve Sluhách včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí podle tohoto zákona:

  • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
  • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
  • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
  • Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Podmínky a principy činnosti, organizační struktura

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.
Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Orgány obce jsou : zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta a obecní úřad.
Orgány zastupitelstva obce jsou výbory.
Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce aprávnické osoby.

Zastupitelstvo obce

Ve volebním období 2014 – 2018 má zastupitelstvo obce 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Petr Moudrý – starosta

Robert Bednárik – místostarosta

Lukáš Merenus – zastupitel

Pavel Mařík – zastupitel

Eva Kacelová – zastupitel

Milan Kadlec – zastupitel

Jan Vágner – zastupitel

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.
Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v § 84 a § 85 zákona o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon. Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti.

Starosta a místostarosta

Starostou zvolilo zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání pana Petra Moudrého. Starosta zastupuje obec navenek a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu.
Místostarostou zvolilo zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání pana Roberta Bednárika. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

Obecní úřad

Obecní úřad Sluhy (dále OÚ) tvoří starosta, místostarosta a administrativní pracovnice. V čele OÚ je starosta. OÚ plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva. OÚ také rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

Výbory zastupitelstva obce

Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory se schází na vlastních jednáních nebo na společné schůzi komisí ZO.

ZO Sluhy zřídilo tyto výbory:

Finanční komise

předsedkyně: Eva Kácelová

členové: Věra Moudrá a Pavel Mařík

Kontrolni komise

předseda: Lukáš Merenus

členové: Milan Kadlec a Jan Vágner

Organizační struktura Obecního úřadu ve Sluhách je uvedena samostatně na úřední desce v obci i na internetu zde.

Organizační složky obce

Obec Sluhy nemá organizační složky.

Cookies